نام: آمارد افضلیان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: a . a f z a l i a n @ i a u r a m s a r . a c . i r
تلفن: 09111271592


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
دکترا مهندسی برق گرایش الکترونیک آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران 1396
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران 1389
کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک صنعتی نوشیروانی بابل ایران 1382

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
کارشناس تاسیسات برقینظام مهندسی ساختمان استان مازندران1387اردیبهشتتاکنون
مشاور برق و الکترونیک در پروژه های درون دانشگاهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1392بهمنتاکنون
کارشناس اتوماسیون و ابزار دقیقمجتمع تولیدی پارس نئوپان1383شهریور1385اردیبهشت
مدیر گروه برقدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1395مرداد1396شهریور
تحقیقات
عنوان 
Electronic Circuits Designing & Realization on Altium Designer
IoT on ESP8266 + Android
Signal Processing on MATLAB + LABVIEW + Raspberry Pi
Wireless Communication on Arduino + nRF24
 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
ECG Denoising Using Singular Value DecompositionMojtaba Bandarabadi, MohammadReza Karami-Mollaei, Amard Afzalian, Jamal Ghasemi06/04/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A New Approach for Speech Enhancement Based On Singular Value Decomposition and Wavelet TransformAmard Afzalian, M.R. Karami Mollaei, Massoud Dousti and Jamal Ghasemi23/04/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A Combined Voice Activity Detector Based On Singular Value Decomposition and Fourier TransformAmard Afzalian, M.R. Karami Mollaei, Jamal Ghasemi20/07/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
What Is the Maximum Achievable Oscillation Frequency in a Specified CMOS Process?Amard Afzalian, Hossein Miar-Naimi, Massoud Dousti21/10/2018
Conference
Journal IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Analysis of power‐frequency trade‐offs in millimeter‐wave CMOS oscillatorsAmard Afzalian, Hossein Miar-Naimi, Massoud Dousti19/08/2019
Conference
Journal International Journal of Circuit Theory and Applications
Volume
Issue
Pages
Publisher John Wiley
Description