نام: آمارد افضلیان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: a . a f z a l i a n @ i a u r a m s a r . a c . i r
تلفن: 09111271592


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران 1389
کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک صنعتی نوشیروانی بابل ایران 1382

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
کارشناس تاسیسات برقینظام مهندسی ساختمان استان مازندران1387اردیبهشتتاکنون
مشاور برق و الکترونیک در پروژه های درون دانشگاهیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1392بهمنتاکنون
کارشناس اتوماسیون و ابزار دقیقمجتمع تولیدی پارس نئوپان1383شهریور1385اردیبهشت
مدیر گروه برقدانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1395مرداد1396شهریور
 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
ECG Denoising Using Singular Value DecompositionMojtaba Bandarabadi, MohammadReza Karami-Mollaei, Amard Afzalian, Jamal Ghasemi06/04/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A New Approach for Speech Enhancement Based On Singular Value Decomposition and Wavelet TransformAmard Afzalian, M.R. Karami Mollaei, Massoud Dousti and Jamal Ghasemi23/04/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A Combined Voice Activity Detector Based On Singular Value Decomposition and Fourier TransformAmard Afzalian, M.R. Karami Mollaei, Jamal Ghasemi20/07/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description