نام: آمارد افضلیان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: a . a f z a l i a n @ i a u r a m s a r . a c . i r
تلفن: 09111271592

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی برق گرایش الکترونیک
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ایران
1396
کارشناسی ارشد
مهندسی برق گرایش الکترونیک
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ایران
1389
کارشناسی
مهندسی برق گرایش الکترونیک
صنعتی نوشیروانی بابل
ایران
1382

سوابق اجرایی

عنوان
سازمان
شروع
پایان
کارشناس تاسیسات برقی
نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
اردیبهشت 1387
تاکنون
مشاور برق و الکترونیک در پروژه های درون دانشگاهی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
بهمن 1392
تاکنون
کارشناس اتوماسیون و ابزار دقیق
مجتمع تولیدی پارس نئوپان
شهریور 1383
اردیبهشت 1385
مدیر گروه برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
مرداد 1395
شهریور 1396
تحقیقات

عنوان
Electronic Circuits Designing & Realization on Altium Designer
IoT on ESP8266 + Android
Signal Processing on MATLAB + LABVIEW + Raspberry Pi
Wireless Communication on Arduino + nRF24

مقالات علمی

Title
Authors
Publication Date
ECG Denoising Using Singular Value Decomposition
Mojtaba Bandarabadi, MohammadReza Karami-Mollaei, Amard Afzalian, Jamal Ghasemi
4/6/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A New Approach for Speech Enhancement Based On Singular Value Decomposition and Wavelet Transform
Amard Afzalian, M.R. Karami Mollaei, Massoud Dousti and Jamal Ghasemi
4/23/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A Combined Voice Activity Detector Based On Singular Value Decomposition and Fourier Transform
Amard Afzalian, M.R. Karami Mollaei, Jamal Ghasemi
7/20/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
What Is the Maximum Achievable Oscillation Frequency in a Specified CMOS Process?
Amard Afzalian, Hossein Miar-Naimi, Massoud Dousti
10/21/2018
Conference
Journal
IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Analysis of power‐frequency trade‐offs in millimeter‐wave CMOS oscillators
Amard Afzalian, Hossein Miar-Naimi, Massoud Dousti
8/19/2019
Conference
Journal
International Journal of Circuit Theory and Applications
Volume
Issue
Pages
Publisher
John Wiley
Description