آمارد افضلیان

استادیار دانشکده فنی و مهندسی

En

نام: آمارد افضلیان
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: برق
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: a . a f z a l i a n @ i a u r a m s a r . a c . i r
تلفن: 09111271592

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
مهندسی برق گرایش الکترونیک
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ایران
1396
کارشناسی ارشد
مهندسی برق گرایش الکترونیک
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
ایران
1389
کارشناسی
مهندسی برق گرایش الکترونیک
صنعتی نوشیروانی بابل
ایران
1382

دروس ارائه شده 12 کلاس

عنوان
مکان تشکیل
شماره کلاس
روزها
ساعت تشکیل
مقطع
آزمایشگاه الکترونیک
طبقه اول
آزمایشگاه برق و الکترونیک
چهارشنبه
9:30-11
کارشناسی
آزمایشگاه ریزپردازنده
طبقه اول
آزمایشگاه برق و الکترونیک
چهارشنبه
11-13
کارشناسی
آزمایشگاه مدار
طبقه اول
آزمایشگاه برق و الکترونیک
یکشنبه
10:30-12
کارشناسی
آزمایشگاه مدار منطقی
طبقه اول
آزمایشگاه برق و الکترونیک
یکشنبه
16-18
کارشناسی
اصول سیستمهای مخابراتی
طبقه اول
201
چهارشنبه
13:30
کارشناسی
اقتصاد مهندسی
طبقه اول
201
چهارشنبه
13:30
کارشناسی
الکترونیک 1
طبقه اول
201
یکشنبه
14
کارشناسی
الکترونیک 2
طبقه اول
206
یکشنبه
8-10:30
کارشناسی
روشنایی فنی
طبقه سوم
401
دوشنبه
10:30-12:30
کارشناسی
ریزپردازنده
طبقه سوم
405
یکشنبه
13:30-16
کارشناسی
سیگنالها و سیستمها
طبقه سوم
401
دوشنبه
8-10:30
کارشناسی
مبانی مهندسی برق 2
طبقه اول
201
دوشنبه
13:30
کارشناسی

مقالات علمی 5 مقاله

Title
Authors
Publication Date
ECG Denoising Using Singular Value Decomposition
Mojtaba Bandarabadi, MohammadReza Karami-Mollaei, Amard Afzalian, Jamal Ghasemi
4/6/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A New Approach for Speech Enhancement Based On Singular Value Decomposition and Wavelet Transform
Amard Afzalian, M.R. Karami Mollaei, Massoud Dousti and Jamal Ghasemi
4/23/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
A Combined Voice Activity Detector Based On Singular Value Decomposition and Fourier Transform
Amard Afzalian, M.R. Karami Mollaei, Jamal Ghasemi
7/20/2010
Conference
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
What Is the Maximum Achievable Oscillation Frequency in a Specified CMOS Process?
Amard Afzalian, Hossein Miar-Naimi, Massoud Dousti
10/21/2018
Conference
Journal
IEEE TRANSACTIONS ON VERY LARGE SCALE INTEGRATION (VLSI) SYSTEMS
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
Analysis of power‐frequency trade‐offs in millimeter‐wave CMOS oscillators
Amard Afzalian, Hossein Miar-Naimi, Massoud Dousti
8/19/2019
Conference
Journal
International Journal of Circuit Theory and Applications
Volume
Issue
Pages
Publisher
John Wiley
Description

سوابق اجرایی 4 عنوان

عنوان
سازمان
شروع
پایان
کارشناس تاسیسات برقی
نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
اردیبهشت 1387
تاکنون
مشاور برق و الکترونیک در پروژه های درون دانشگاهی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
بهمن 1392
تاکنون
کارشناس اتوماسیون و ابزار دقیق
مجتمع تولیدی پارس نئوپان
شهریور 1383
اردیبهشت 1385
مدیر گروه برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر
مرداد 1395
شهریور 1396

تحقیقات 4 تحقیق

عنوان
Electronic Circuits Designing & Realization on Altium Designer
IoT on ESP8266 + Android
Signal Processing on MATLAB + LABVIEW + Raspberry Pi
Wireless Communication on Arduino + nRF24